1587721838 oona libens

Oona Libens

Sinds haar afstu­de­ren aan KASK Gent in 2012 heeft Oona Libens (1987) haar artis­tie­ke prak­tijk door haar dub­be­le roots ver­der ont­wik­keld in zowel België als Zweden. Haar werk situ­eert zich in de sfeer van de media-arche­o­lo­gie en de geschie­de­nis van het (bewe­gend) beeld. Zij gaat tel­kens een dia­loog aan tus­sen his­to­ri­sche en moder­ne (projectie)technieken en media­fe­no­me­nen om zo te wij­zen op de con­ti­nu­ï­teit van beeld­tech­no­lo­gie: van scha­duw­spel als de meest ele­men­tai­re vorm van film, over de later­na magi­ca, het (TV-)scherm tot Google en vir­tu­al rea­li­ty. Oona’s werk is in gro­te mate inter­dis­ci­pli­nair, een krui­sing tus­sen beel­den­de kunst, per­for­man­ce, film/​animatie en muziek.