L’Inconnu

Co-production

Residencies

  • 11.07 > 31.07.2022
  • 06.02 > 07.02.2021

L’Inconnu is een per­for­man­ce van Liza Baliasnaja, Christine De Smedt en Theo Livesey. Ze ver­trek­ken van­uit het begrip Low Intensity Violence, dat ze van­uit ver­schil­len­de per­spec­tie­ven benaderen.

L’Inconnu wil kij­ken naar hoe onzicht­baar, struc­tu­reel, sys­te­misch geweld een voor­waar­de kan zijn voor het plaats­vin­den van zicht­baar geweld. De per­for­man­ce onder­zoekt hoe Low Intensity Violence door­heen onze dage­lijk­se erva­rin­gen loopt en gepro­du­ceerd wordt.

Wie en wat heeft de macht om iets geweld­da­dig te noe­men? Waarom, en op welk punt wordt iets erkend als geweld­da­dig? Kan ver­an­de­ring in het dis­cours rond geweld ons hel­pen bij het tot stand bren­gen van soci­a­le en poli­tie­ke ver­an­de­rin­gen die van­daag nodig zijn? L’Inconnu beschouwt geweld als een kracht inhe­rent aan het leven en pro­beert het te bena­de­ren voor­bij de dicho­to­mie­ën van pas­si­vi­teit en acti­vi­teit, van ple­gen en ontvangen.

L’Inconnu brengt men­sen samen in de vorm van een con­fe­ren­tie. Fictie en sto­ry­tel­ling zijn manie­ren om geweld aan te pak­ken zon­der erover te pra­ten. Met taal in al zijn vor­men, via het lichaam, de geschre­ven tekst en wat gezegd wordt, wil dit werk ruim­te cre­ë­ren om met elkaar na te den­ken en om ons te ver­beel­den hoe onze rela­tie met het geweld in en rond­om ons kan evolueren.