Spindle

KWP production

Residencies

  • 18.04 > 29.04.2022
  • 20.09 > 01.10.2021

Spinnen/​webben (werk­ti­tel) wordt een voor­stel­ling waar­in kun­ste­naar Oona Libens de efe­me­re digi­ta­le tech­no­lo­gie pro­beert te visu­a­li­se­ren. Dat doet ze door de link te leg­gen met de eer­ste binai­re tech­no­lo­gie, name­lijk de weef­tech­niek: over of onder, 0 of 1. Er wordt ons voor­ge­hou­den dat hoe meer data we over ons­zelf en de samen­le­ving ver­za­me­len, hoe beter we ons­zelf zul­len begrij­pen. Maar wat zijn we met deze lawi­ne aan digi­ta­le gege­vens? Wat ver­telt deze zoge­naam­de via data ver­gaar­de ken­nis over ons? Wat bete­kent zul­ke ken­nis als de tech­no­lo­gie die ze voort­brengt zélf steeds com­plexer, ondoor­dring­baar­der en min­der bevat­te­lijk is? En wat gebeurt er met het onzicht­ba­re en raad­sel­ach­ti­ge wan­neer alles in ken­ba­re gege­vens wordt gego­ten? De voor­stel­ling heeft de vorm van een dia­loog tus­sen een spin — het arche­ty­pe van de wever én geheim­be­waar­der van de natuur — en een arti­fi­ci­ë­le intel­li­gen­tie — sym­bool voor de digi­ta­le revo­lu­tie die ieder geheim ken­baar wil maken. 

Concept en spel: Oona Libens

Muziek: Vica Pacheco en Jürgen De Blonde

Licht: Amanda Lebert

Eindregie: Renée Goethijn

Productie: De Kunstenwerkplaats

Coproducenten: Vooruit, STUK, Inkonst (Malmö), Konstnärsnämnden, Helge Ax:son Johnsons Stiftelse (Zweden)

Met de steun van: Steun van Vlaamse Gemeenschapscommissie en Swedish Arts Grants Committee